Firma Eko Logo 036 doo, iz Kraljeva, svojim potencijalnim klijentima nudi sledeće vrste usluga. Plan upravljanja otpadom i Konsultantske usluge više o njima možete saznati kontaktom na naše brojeve telefona ili nas možete kontaktirati na email.

Konsultantske usluge


U okviru konsultanskih usluga firma Eko Logo 036 doo, Kraljevo, izrađuje svu potrebnu dokumentaciju iz oblasti zaštite životne sredine: upravljanje otpadom i pruža usluge savetnika za otpad.

Upravljanje otpadom je glavna delatnost konsultantske firme EKO LOGO 036 iz Kraljeva, u okviru koje posluju i savetnici za otpad. Pratimo sve promene u ovoj oblasti, kako u pogledu zakonske regulative i njene primene, tako i u pogledu uspostavljanja odgovarajućih praksi, procedura i razvoja znanja unutar kompanija kojima pružamo usluge.

Naši savetnici za otpad vrše obuke zaposlenih i to kako da vode evidenciju o otpadu i kako da postupaju sa otpadom u skladu sa predmetnim planom o upravljanju otpadom.

Plan upravljanja otpadom


U okviru svojih konsultantskih usluga firma Eko Logo 036 d.o.o Kraljevo za potrebe svojih klijenata može izraditi Plan upravljanja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Takođe pruža uslugu vođenja dnevne evidencije otpada. Obaveza i odgovornost proizvođača otpada po Zakonu o upravljanja otpadom je da na osnovu Člana 26 sačini Plan upravljanja otpadom iz člana 15. ovog zakona i organizuje njegovo sprovođenje, ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada, vodi evidenciju o otpadu koji nastaji, koji se predaje ili odlaže, omogući nadležnom inspektoru kontrolu nad lokacijama, objektom, postrojenjima i dokumentacijom.

Plan upravaljanja otpadom sadrži sve zakonom propisane norme, a naročito dokumentaciju o otpadu, informacije o mikrolokaciji objekta, osnovne podatke o proizvođaču otpada, način nastajanja otpada, postupke I način razdvajanja, način skladištenja, tretmana i odlaganja opasnog otpada. Plan upravljanja otpadom takođe sadrži i mere zaštite od požara i eksplozije, kao i mere zaštite životne sredine i zdravlja ljudi. U Planu upravljanja otpadom mora biti navedeno odgovorno lice za upravljanje otpadom koje ima za obavezu da sprovodi mere navedene u Planu upravljanja otpadom, čuva ga i vodi dnevnu evidenciju nastalog otpada.

Firma Eko Logo 036 d.o.o iz Kraljeva svojim klijentima pored izrade Plana upravljanja otpadom pruža konsalting uslugu njegovog sprovođenja, tj. sprovođenja mera koje su navedene u Planu upravljanja otpadom.

Plan upravljanja otpadom je elaborat nastao u okviru sistema zaštite životne sredine . Uloga Plana upravljanja otpadom podrazumeva kontrolu nastanka, prikupljanja, skladištenja, transporta kako opasnog tako i neopasnog otpada.

Izrada Plana upravljanja otpadom za određeno preduzeće zavisi od više faktora, a pre svega od njegovih osobina na osnovu kojih se može doći do najbojeg rešenja u redukcije, sakupljanja, skladištenja i odlaganja otpada. Savetnik za upravljanje otpadom firme Eko Logo 036 d.o.o sa odgovornim licem za upravljanje otpadom prilikom posete preduzeću nalazi najbolji način za sprovođenje određenih mera i procedura koje se prilikom izrade unose u Plan upravljanja otpadom kako bi bile zadovoljene odredbe iz Zakona o upravljanju otpadom.

Proizvođači otpada, kako opasnog tako I neopasnog, koji nemaju izrađen Plan upravljanja otpadom vrše prekršaj i podležu kaznama po Zakonu o upravljanju otpadom.

Godišnji izveštaj proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada


U okviru konsultantskih usluga koje pruža firma Eko Logo 036 d.o.o iz kraljeva je i slanje GODIŠNJEG IZVEŠTAJA PROIZVODA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA.

Obaveze firmi koje uvoze proizvode koji postaju posebni tokovi otpada  određene su Zakonom o upravljanu otpadom. U uredbi o   proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade

(Sl.glasnik RS br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 3/2014, 81/2014, 31/2015)određeno je da su proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada:

1) gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, vučenih mašina i drugih mašina i uređaja i ostali slični proizvodi;

2) proizvodi koji sadrže azbest;

3) baterije ili akumulatori;

4) sva mineralna i sintetička ulja i maziva koja više nisu pogodna za prvobitnu namenu, a naročito korišćena motorna ulja i ulja za menjače, kao i mineralna ulja za podmazivanje, ulja za turbine, hidraulična ulja i ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke delatnosti, u industriji, trgovini i drugim sličnim delatnostima u kojima se priprema više od 50 obroka dnevno, kao i otpadni mulj iz proizvodnje jestivog ulja;

5) električni i elektronski proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi namenjeni za proizvodnju, prenos i merenje struje i elektromagnetnih polja, za korišćenje kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmeničnu struju i 1500 V za jednosmernu struju;

6) vozilo kategorije M1 (motorno vozilo za prevoz putnika – putničko vozilo koje, osim sedišta vozača ima još najviše osam sedišta) ili N1 (motorno vozilo za prevoz tereta – teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3,5 t), motorno vozilo sa tri točka, osim motornih tricikala (kategorija L5 – teški tricikl) i njihovi neupotrebljivi ili odbačeni delovi.

Za uvezene proizvode koji postaju posebni tokovi otpada Agenciji za zaštitu životne sredine se šalje Godišnji izveštaj proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Godišnji izveštaj se dostavja Agenciji najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Proizvođači i uvoznici proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada plaćaju određenu naknadu.  Obveznici za plaćanje naknade su:

  • proizvođači i uvoznici guma, odnosno vozila čiji su sastavni deo gume koji stavljaju u upotrebu gumu kao poseban proizvod, odnosno vozilo čiji su sastavni deo gume, osim guma na vozilima za koje se plaća naknada za vozila;
  • proizvođači i uvoznici proizvoda koji sadrže azbest;
  • proizvođači, odnosno uvoznici akumulatora i baterija, odnosno vozila i uređaja čiji su sastavni deo akumulatori i baterije, koji stavljaju u upotrebu akumulatore i baterije kao poseban proizvod, odnosno vozila ili uređaje čiji su sastavni deo akumulatori i baterije, osim vozila iz tačke 6) ovog člana;
  • proizvođači, odnosno uvoznici svežeg mineralnog ili sintetičkog ulja ili maziva;
  • proizvođači, odnosno uvoznici električnih i elektronskih proizvoda koje sami stavljaju na tržište u Republici Srbiji ili koje sami koriste kao krajnji potrošači;
  • proizvođači, odnosno uvoznici vozila koje sami stavljaju na tržište u Republici Srbiji ili koje sami koriste kao krajnji potrošači.

Naknada za date proizvode se obračunava po kriterijumu Agencije za zaštitu životne sredine.

Firma Eko Logo 036 d.o.o Kraljevo je u mogućnosti da Vam izradi i prosledi Agenciji dati Godišnji izveštaj kako bi izbegli kazne i nepotrebne troškove vezano za izveštavanje.

Godišnji izveštaj otpada i vođenje dnevne evidencije


Članom 75. Zakona o upravljanju otpadom regulisan je postupak izveštavanja, čime je predviđena obaveza vođenja dnevne evidencije o otpadu i godišnje izveštavanje. Proizvođač i vlasnik otpada, izuzev domaćinstva, dužan je da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine. Izveštaj sadrži podatke o: vrsti, količini, poreklu, karakterizaciji i klasifikaciji, sastavu, skladištenju, transportu, uvozu, izvozu, tretmanu i odlaganju nastalog otpada, kao i otpada primljenog u postrojenje za uprav ljanje otpadom. I proizvođač i vlasnik otpada imaju obavezu da osnovna dokumenta i podatke iz izveštaja čuvaju najmanje pet godina.

Na osnovu prikupljenih podataka u Agenciji za zaštitu životne sredine se vode baze podataka i izgrađuje informacioni sistem o upravljanju otpadom kao podsistem informacionog sistema životne sredine Republike Srbije u cilju praćenja tokova otpada, nadzora nad primenom propisa, izrade izveštaja i proračun indikatora na nacionalnom i međunarodnom nivou: Na osnovu ovih podataka, donose se i strateška dokumenta i planovi, kao i ocene primenjenih mera na području upravljanja otpadom. U slučaju neispunjenja zahteva vezanih za izveštavanje, članom 90. ovog zakona, predviđene su prekršajne kazne. Sistem izveštavanja i informacioni sistem upravljanja otpadom uspostavljeni ovim Pravilni kom omogućuju praćenje tokova otpada na području Republike Srbije, kao i pri prekograničnom transportu otpada. Pored toga, analizom prikupljenih podataka moguće je dobiti jasnu sliku o stanju upravljanja otpadom u našoj zemlji, izraditi potrebne izveštaje o generisanju, skladiš tenju, tretmanu, odlaganju, uvozu i izvozu otpada na nacionalnom ili međunarodnom nivou.

Za neispunjavanje gore navedenih obaveza propisanih Uredbom kazne za pravna lica iznose i do  1.000.000,00 dinara, za odgovorna lica do 50.000,00dinara, a za preduzetnike iznose i do 500.000,00dinara. 

Firma  Eko Logo 036 d.o.o je u mogućnosti da Vam ponudi uslugu izrade Godišnjeg izveštaja otpada. Takođe, možemo Vam ponuditi uslugu godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada, konsultacije o zbrinjavanju otpada, izradu Plana upravljanja otpadom i mnoge druge, tako da Vama ostavimo vremena da se bavite onim što je Vama primarna delatnost.

.