Eko logo 036 D.o.o konsalting i posredovanje u otkupu akumulatora i trakcionih baterija

Naš posao je da Vam omogućimo da odlažete i na pravilan način upravljate opasnim otpadom kako bi svoje poslovanje prilagodili zakonskim i podzakonskim aktima vezanim za zaštitu životne sredine.

Stari akumulatori u sebi sadrže elektrolit koji je veoma agresivan i opasan po životnu sredinu. Ako stari akumulator završi na zemlji iz njega će iscureti kiselina i zagaditi životnu sredinu. Osim kiseline stari akumulatori sadrže i teški metal olovo. Reciklaža otpadnih akumulatora zasniva se na neutralizaciji kiseline i izdvajanju olova koje se može ponovo koristiti.

Picture2

Zakon nalaže da stari akumulator treba predati službi koja se bavi preuzimanjem i otkupom starih akumulatora i poseduje svu potrebnu infrastrukturu za njihovo odlaganje, jer se otpadni akumulatori svrstavaju u otpad koji je opasan po životnu sredinu.
Stari akumulatori ne smeju se ostavljati pored kontejnera za komunalni otpad , jer će tako oni završti na deponiji zajedno sa drugim otpadom ili u rukama lica koja nisu kvalifikovana za njihovo ekološki bezbedno zbrinjavanje.

 

 

Na pojedinim lokacijama prisutna je kontaminacija zemljišta kiselinom i otpadnom plastikom, koja potiče od nelegalne dekompozicije otpadnih olovnih akumulatora. Stoga je važno da se sakupljanje, skladištenje i transport vrši na legalan način. Godišnje se sakupi oko 27.000 t otpadnih olovnih akumulatora i kompletna količina se reciklira. 

Reciklažom starih akumulatora troši se 30 % manje energije nego kada se on proizvodi od novih sirovina.

Reciklaza akumulatora

Prevoz sirovina se vrši sa kamionom koji ima dozvolu za prevoz opasnih materija (kao što je kiselina u starim baterijama). Ovde možete videti specijalne kontejnere u koje se skladište stari akumulatori. Ovako upakovani, oni su spremni da se prevoze do konačnog odredišta , gde će biti reciklirani.

kontejneri za akumulatore

Primarna uloga reciklaže je zaštita zdravlja i životne sredine i očuvanje prirodnih resursa, kroz uštedu sirovina i energije. Sekundarna  uloga reciklaže je otvaranje novih prerađivačkih kapaciteta, samim tim otvaranje novih radnih mesta.