eko

Naša kompanija je nastala kao rezultat shvatanja potrebe za održivim privrednim razvojem. Održivi razvoj je skladan odnos ekologije i privrede, kako bi se prirodno bogatstvo naše planete sačuvalo i za buduće naraštaje. Može se reći da održivi razvoj predstavlja generalno usmerenje, težnju da se stvori bolji svet, balansirajući socijalne, ekonomske i faktore zaštite životne sredine. Osnovna privredna aktivnost koja doprinosi održivom razvoju je reciklaža.

Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada i njegova ponovna upotreba. Sakupljanje otpada, izdvajanje, prerada i izrada novog proizvoda su karike u lancu reciklaže. Otpad nije dovoljno samo smanjivati i izbegavati. Potrebno ga je razdvajati na mestu nastanka prema vrstama otpada jer samo odvojeno sakupljeni otpad može se iskoristiti.

Reciklažom se postižu sledeći strateški ciljevi:

  • Štednja sirovinskih resursa  (svi materijali potiču iz prirode i ima ih u ograničenim količinama),
  • Štednja energije (nema trošenja energije u primarnim procesima, kao ni u transportu koji te procese prati, a dobija se dodatna energija sagorevanjem materijala koji se ne recikliraju),
  •  Zaštita životne sredine (otpadni materijali degradiraju životni ambijent, pa se reciklažom štiti čovekova okolina),
  • Otvaranje novih radnih mesta (procesi u reciklaži materijala podrazumevaju ulaganje znanja i rada, što stvara potrebu za radnim mestima). 

U skladu sa napred navedenim, otvoreni smo za saradnju sa svim pravnim subjektima i fizičkim licima koji žele da budu karike u lancu reciklaže. Ako ste Vi generatori otpada, naš posao je da Vam omogućimo da odlažete i na pravilan način upravljate opasnim otpadom kako bi svoje poslovanje prilagodili zakonskim i podzakonskim aktima vezanim za zaštitu životne sredine.

 Naš posao je da Vam omogućimo da odlažete i na pravilan način upravljate opasnim otpadom kako bi svoje poslovanje prilagodili zakonskim i podzakonskim aktima vezanim za zaštitu životne sredine.

NAŠA ODGOVORNOST DANAS, ČISTIJA I ZDRAVIJA BUDUĆNOST!