Eko Logo 036 D.o.o konsalting i posredovanje u otkupu ulja i filtera, industrijskih ulja, zauljanog otpada, zauljanih otpadnih voda i emulzija

Samo jedan litar korišćenog motornog ulja zagadi čak 1.000.000 litara vode za piće što ga svrstava u najveće zagađivače životne sredine!

imagesZakonom o zaštiti životne sredine i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti ekologije, regulisano je ponašanje sa opasnim otpadom i sve se više insistira na njihovoj primeni. Korišćena ulja i, emulzije, uljima zaprljana voda i slično, su deo tog opasnog otpada.

Naš posao je da Vam omogućimo da odlažete i na pravilan način upravljate opasnim otpadom kako bi svoje poslovanje prilagodili zakonskim i podzakonskim aktima vezanim za zaštitu životne sredine.

 

 Zakon o otpadu
Član 48

Otpadna ulja, u smislu ovog zakona, jesu sva mineralna ili sintetička ulja ili maziva, koja su neupotrebljiva za svrhu za koju su prvobitno bila namenjena, kao što su hidraulična ulja, motorna, turbinska ulja ili druga maziva, brodska ulja, ulja ili tečnosti za izolaciju ili prenos toplote, ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i uljni ostaci iz rezervoara, mešavine ulje – voda i emulzije.
Zabranjeno je:

  1.  ispuštanje ili prosipanje otpadnih ulja u ili na zemljište, površinske i podzemne vode i u kanalizaciju;
  2. odlaganje otpadnih ulja i nekontrolisano ispuštanje ostataka od prerade otpadnih ulja;
  3. mešanje otpadnih ulja tokom sakupljanja i skladištenja sa PCB i korišćenim PCB ili halogenim materijama i sa materijama koje nisu otpadna ulja, ili mešanje sa opasnim otpadom;
  4.  svaka vrsta prerade otpadnih ulja koja zagađuje vazduh u koncentracijama iznad propisanih graničnih vrednosti.

Dakle, zakon je jasan. U praksi jedan deo otpadnih ulja se sakuplja i dalje tretira u skladu sa zakonom, a drugi deo se nelegalno zbrinjava, najčešće u energetske svrhe (loženjem se zagađuje vazduh).

Zakon o otpadu takođe definiše:

Proizvođač otpadnog ulja, u zavisnosti od količine otpadnog ulja koju godišnje proizvede, dužan je da obezbedi prijemno mesto do predaje radi tretmana licu koje za to ima dozvolu.
Vlasnici otpadnih ulja koji nisu proizvođači otpadnog ulja dužni su da otpadno ulje predaju licu koje vrši sakupljanje i tretman.
Lice koje vrši sakupljanje, skladištenje i tretman otpadnih ulja mora da ima dozvolu, da vodi i čuva evidenciju o otpadnim uljima i o količini koja je sakupljena, uskladištena ili tretirana, kao i o konačnom odlaganju ostataka posle tretmana i podatke o tome dostavlja Ministarstvu.

U Srbiji se godišnje upotrebi oko 50.000 tona motornog ulja, a samo 10 % se reciklira. Reciklaža samo 8 litara korišćenog ulja, zadovoljava dnevne potrebe za električnom  energijom prosečnog domaćinstva.

Postoje i postrojenja za reciklažu svih vrsta uljanih filtera (automobilskih i kamionskih). Korišćeni filteri dospevanjem u životnu sredinu, takođe mogu izazvati zagađenje obzirom da se u njima nalazi značajan procenat ulja.

 

Najveći generatori otpadnih ulja i filtera su auto-serviseri. U prilogu je tabela opasnog i neopasnog otpada koji se generiše u servisima za popravku i održavanje motornih vozila :

uljaNEW

 

Osim pozitivnog efekta na očuvanje okoline, reciklaža ulja ima višestruke pozitivne efekte, jer se ono dalje može upotrebljavati kao baza za proizvodnju novih sirovina i korisiti se u energetske svrhe.

Reciklažom filtera izdvajaju se sledeće tri komponente:

  • 55 % – Čelik
  • 35 % – Ulje
  • 10 % – Filter papir

Dati čelik iz reciklaže filtera je kao takav mnogo više tražen za proizvodnju novog čelika. Ostale frakcije, uglavnom papir, koji je natopljen uljem ima visoku kalorijsku vrednost, što je prednost za korišćenje istog kao sekundarnog goriva. Shodno centrifugalnom procesu, izdvojeno ulje ima visok stepen čistoće.

Šta raditi sa praznom ambalažom od motornih ulja ?
Čak i nakon što sipate motorno ulje u vaše vozilo u ambalaži ostane određeni procenat motornog ulja koje može zagaditi životnu sredinu. Kantice od ulja nemojte bacati u komunalni otpad već ih odnesite do prvog (bolje opremljenog) servisa koji ima posebne kontejnere i prostorije za skladištenje ove vrste otpada.