Eko logo 036 D.o.o konsalting i posredovanje u otkupu guma

Dotrajale auto gume predstavljaju otpad za čiju razgradnju u prirodi je potrebno 150 godina. Reciklažom se dobijaju višenamenski proizvodi, mada je primarna uloga reciklaže zaštita zdravlja i životne sredine i očuvanje prirodnih resursa.

Climate Protection - Photo IllustrationsMinistarstvo životne sredine i prostornog planiranja, na osnovu Zakona o upravljanju otpadom donelo je Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama. Otpadne gume ne mogu se odlagati na deponiju, a sakupljanje otpadnih guma vrši se na propisan način, odnosno njihovo skladištenje vrši se u skladištu otpadnih guma koje ispunjava Zakonom propisane uslove.

Naš posao je da Vam omogućimo da odlažete i na pravilan način upravljate otpadom kako bi svoje poslovanje prilagodili zakonskim i podzakonskim aktima vezanim za zaštitu životne sredine.

Dnevna evidencija o nastalim količinama, poreklu i predaji otpadnih guma sakupljaču otpadnih guma, licu koje vrši skladištenje otpadnih guma i licu koje vrši tretman otpadnih guma vodi se za količine otpadnih guma koje na godišnjem nivou iznose više od 1.000 kg otpadnih guma.

Godišnje se u Srbiji stavi na tržište oko 1,4 miliona komada novih guma, na osnovu čega se procenjuje da nastaje oko 18.000 tona otpadnih guma. Reciklažom gume dobija se 60% gumenog granulata, 35% čelične žice i 5% platna. Finalni proizvodi su npr: fazonske opeke, izolacione podloge za građevinarstvo, razne profilisane delove, saobraćajni elementi, sportski tereni, dečija igrališta…

Iako je Evropska unija 2003. godine donela propis po kome odlaganje otpadnih guma nije dozvoljeno u prirodi i na komunalnim deponijama, u Srbiji, prema podacima Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja, trenutno ima više od 50.000 tona automobilskih guma. Ovaj, po životnu sredinu opasan, otpad završava na komunalnim deponijama, zelenim površinama, u koritima reka, na periferiji urbanih sredina i u blizini industrijskih zona.

Tokom 1992. godine u 12 država Evropske unije 65 % upotrebljenih guma odlagalo se na deponije, a samo 35 % zbrinjavalo se na drugi način. Deset godina kasnije, u 2002. situacija se potpuno promenila. U 15 država EU 65 % upotrebljenih guma se recikliralo, a 35 % završavalo je na deponijama.

Po zakonima većine evropskih zemalja gume su istrošene kada preostali deo gazećeg sloja ima dubinu manju od 1,6mm.

Glavni izvori starih guma su radionice za popravku guma (vulkanizerske radnje), autoradionice, kompanije za transport, vojska, poljoprivredne kompanije, građevinske kompanije koje koriste terensku opremu i pojedinačna domaćinstva.

Ovako izgledaju izdvojeni materijali nakon reciklaže:

recmaterijal

 A ovako izgledaju pogoni za reciklažu:

 pogonreciklaze