Plan upravljanja otpadom

Plan upravljanja otpadom

U okviru konsultantskih usluga firma Eko Logo 036 doo, Kraljevo, vrši izradu Plana upravljanja otpadom i uslugu vođeja dnevne evidencije. Obaveza i odgovornost proizvođača otpada po Zakonu o upravljanju otpadom je da na osnovu Člana 26. – „ sačini Plan upravljanja otpadom iz člana 15. ovog zakona. Vodi evidenciju o otpadu koji nastaje, koji se predaje ili odlaže. Omogući nadležnom inspektoru kontrolu nad lokacijama, objektom, postrojenjima i dokumentacijom“

Plan upravljanja otpadom sadrži sve zakonom propisane norme a naročito dokumentaciju o otpadu, mere koje se preduzimaju, postupke i načine razdvajanja, način skladištenja, tretmana i odlaganja otpada. Plan o upravljanju otpadom takođe sadrži i mere zaštite od požara i eksplozije, kao i mere zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Proizvođači otpada, kako opasnog tako i neopasnog otpada, koji ne poseduju izrađen Plan upravljanja otpadom, vrše prekršaj i podležu kaznama po Zakonu o upravljanju otpadom.