Firma Eko Logo 036 doo, iz Kraljeva, svojim potencijalnim klijentima nudi sledeće vrste usluga. Plan upravljanja otpadom i Konsultantske usluge više o njima možete saznati kontaktom na naše brojeve telefona ili nas možete kontaktirati na email.

Konsultantske usluge

U okviru konsultanskih usluga firma Eko Logo 036 doo, Kraljevo, izrađuje svu potrebnu dokumentaciju iz oblasti zaštite životne sredine: upravljanje otpadom i pruža usluge savetnika za otpad.

Upravljanje otpadom je glavna delatnost konsultantske firme EKO LOGO 036 iz Kraljeva, u okviru koje posluju i savetnici za otpad. Pratimo sve promene u ovoj oblasti, kako u pogledu zakonske regulative i njene primene, tako i u pogledu uspostavljanja odgovarajućih praksi, procedura i razvoja znanja unutar kompanija kojima pružamo usluge.

Naši savetnici za otpad vrše obuke zaposlenih i to kako da vode evidenciju o otpadu i kako da postupaju sa otpadom u skladu sa predmetnim planom o upravljanju otpadom.

Plan upravljanja otpadom

U okviru konsultantskih usluga firma Eko Logo 036 doo, Kraljevo, vrši izradu Plana upravljanja otpadom i uslugu vođeja dnevne evidencije. Obaveza i odgovornost proizvođača otpada po Zakonu o upravljanju otpadom je da na osnovu Člana 26. – „ sačini Plan upravljanja otpadom iz člana 15. ovog zakona. Vodi evidenciju o otpadu koji nastaje, koji se predaje ili odlaže. Omogući nadležnom inspektoru kontrolu nad lokacijama, objektom, postrojenjima i dokumentacijom“

Plan upravljanja otpadom sadrži sve zakonom propisane norme a naročito dokumentaciju o otpadu, mere koje se preduzimaju, postupke i načine razdvajanja, način skladištenja, tretmana i odlaganja otpada. Plan o upravljanju otpadom takođe sadrži i mere zaštite od požara i eksplozije, kao i mere zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Proizvođači otpada, kako opasnog tako i neopasnog otpada, koji ne poseduju izrađen Plan upravljanja otpadom, vrše prekršaj i podležu kaznama po Zakonu o upravljanju otpadom.